GARANTIE

 • Heights Payments Terminals B.V. garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en gestelde normen en garandeert dat de geleverde artikelen geen gebreken kennen.
 • De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering.
 • De factuur dient als garantiebewijs.
 • In geval van een gebrek ruilt Heights Payments Terminals B.V. het product kosteloos om of herstelt het gebrek.
 • Indien een product niet meer voorradig is dan vergoeden wij u het aankoopbedrag.
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie op het geleverd artikel indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.
 • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als u het artikel zelf heeft opengemaakt, de verzegeling door u is verbroken of de zegel ontbreekt. 
 • Ukrijgt 12 maanden fabrieksgarantie op de betaalterminals, hoezen en simkaarten vanaf de aankoopdatum.
 • U kunt bij de myPOS D210 Combo de garantietermijn uitbreiden naar 2 jaar.
 • De originele verpakking met serienummer dient u tijdens deze garantietermijn te bewaren. Bij een eventuele omwisseling willen we graag het apparaat in de bijbehorende verpakking ontvangen. Verder dienen de originele onderdelen zoals de lader en kabels in de verpakking meegestuurd worden.
 • De volgende (onderhouds)werkzaamheden mag u zelf uitvoeren.
  • Schoonmaken buitenkant met droge, niet pluizende doek
  • Schoonmaken kaartlezer gedeelte met speciaal daarvoor geschikte schoonmaakkaarten
  • Opladen batterij uitsluitend met de meegeleverde lader en oplaadkabel.

SIMKAARTEN

De door Heights Payments Terminals B.V. geleverde simkaarten zijn alleen bestemd voor gebruik in de myPOS betaalterminals.

 • Een simkaart wordt automatisch geblokkeerd als deze uit een myPOS betaalterminal wordt gehaald. Deblokkeren kan pas nadat de simkaart weer in een (andere) myPOS betaalterminal is geplaatst. Heights Payments Terminals B.V. heeft verschillende systemen om na te gaan of de simkaart in een myPOS betaalterminal is geplaatst. Werkt u hier niet aan mee dan kan de simkaart niet gedeblokkeerd worden.
 • De simkaart wordt geblokkeerd zodra er indicaties of vermoedens zijn dat deze niet in een myPOS betaalterminal wordt gebruikt.

TRANSACTIETARIEVEN

Gelieve na de activatie van de terminal een testtransactie uit te voeren en uw gewenste tariefstructuur te checken. Indien deze (nog) niet goed is ingesteld kunt u direct een bericht sturen naar [email protected] met de gewenste tariefstructuur. U kunt de terminal weer gebruiken nadat u van ons een bericht heeft ontvangen dat de tariefstructuur is ingesteld of is aangepast. Gebruikt u de terminal toch met de niet-gewenste tariefstructuur dan compenseren we de (hogere) transactiekosten niet.

BETALEN

 • Orders en facturen van Heights Payments Terminals B.V. kunnen voldaan worden via:
  • Online betaling in de webwinkel via onze betaalprovider.
  • Betaling via een door Heights Payments Terminals B.V. verzonden betaallink.
  • Overboeking van het bedrag onder vermelding van het order- of factuurnummer naar de bankrekening van Heights Payments Terminals B.V.
  • Overboeking naar het myPOS-account van Heights Payments Terminals B.V.
  • Betaling middels contanten (cash), pinpas of creditcard op het kantoor van Heights.
 • Betaling van de door Heights Payments Terminals B.V. gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen de afgesproken betaaltermijn. Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot de algehele betaling van het verschuldigd bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum bedrag van € 100.
 • Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Heights Payments Terminals B.V. totdat alle vorderingen die Heights Payments Terminals B.V. op de koper heeft volledig zijn betaald (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente). De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan.
  De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Heights Payments Terminals B.V. te bewaren.
  Heights Payments Terminals B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal Heights Payments Terminals B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Heights Payments Terminals B.V..

RUILEN EN RETOURNEREN

De volgende voorwaarden gelden voor het ruilen of retourneren:

 • Retourneren uitsluitend per post en binnen 30 werkdagen na leverdatum.
 • Er is niet geprobeerd een gebrek te herstellen. Alle veiligheidsstickers zijn niet beschadigd.
  Schroef onder geen beding een betaalautomaat open. De betaalautomaat heeft een interne beveiliging en maakt zichzelf voor altijd onbruikbaar. 
 • De originele onderdelen zitten allemaal in de doos.
 • Het artikel zit in de originele verpakking.
 • Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper. Heights Payments Terminals B.V. raadt de klant aan om het retourneren van een artikel aangetekend per post te versturen.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
 • In geval van product- en/of leverfouten zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Heights Payments Terminals B.V. Deze kosten worden achteraf aan u vergoed.
 • Product- en/of leverfouten dienen binnen 3 dagen na levering met omschrijving aan ons gemeld te worden.
 • Indien niet aan onze ruil- en retourvoorwaarden is voldaan dan behouden wij ons het recht om zendingen aan u terug te sturen en de bijbehorende verzendkosten in rekening te brengen.
 • We crediteren artikelen als volgt:
  • verzegelde en ongeopende artikelen voor 100%.
  • geactiveerde en/of gebruikte artikelen in de originele doos met alle accessoires voor 70%.
  • geactiveerde en/of gebruikte artikelen zonder de originele doos en/of ontbrekende accessoires voor 50%.
  • verzendkosten worden nooit gecrediteerd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Aansprakelijkheid van Heights Payments Terminals B.V. uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van het aankoopbedrag.
 • Heights Payments Terminals B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Heights Payments Terminals B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade, gemiste besparingen, reputatieschade, boetes en/of overige overheidsmaatregelen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Heights Payments Terminals B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik.

KLACHTEN

Heights Payments Terminals B.V. neemt uw klacht serieus. Bent u niet tevreden over een door ons geleverd product of onze dienstverlening? Stuur dan een email naar [email protected] met uw klacht. Mocht u telefonisch contact dan kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer 013-7820990. Wij nemen uw klacht direct in behandeling en berichten u zo spoedig mogelijk.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 tot 17.00 uur.

E-MONEY EN BETAALDIENSTEN

Heights Payments Terminals B.V. is de geautoriseerde importeur en distributeur van de myPOS producten van myPOS Europe Ltd. in Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Polen. De gegevensverwerking geschiedt conform melding bij Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1636325.

Het myPOS pakket en het online betaalplatform worden gepromoot en beheerd door myPOS Europe Ltd. in Londen. De betaaldiensten en accounts voor EEA-landen worden geleverd door gelicenseerde banken, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen.

myPOS TM is een geregistreerd merk (CTM) van myPOS Europe Ltd.

Het www.myPOS.eu domein, platform en data draaien op eigen servers die in een Class A datacentrum in Luxemburg staan.

VRAGEN

Wilt u meer weten over onze algemene voorwaarden? Hebt u nog andere vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op 013 7820990 op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00.

bel 013 7820990