Heights Payments Terminals B.V. h.o.d.n. mijnPIN gevestigd te Tilburg en myPOS Experience Centers B.V. gevestigd in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor de leesbaarheid wordt verder alleen de naam mijnPIN in deze privacyverklaring gebruikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van mijnPIN. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Bij de verwerking van de informatie houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden in deze privacyverklaring voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij uw gegevens niet doorgeven aan (commerciële) derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Databeheerder, geen dataverwerker

We registreren en beheren persoonsgegevens van onze klanten en onze medewerkers. We zijn databeheerder en aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met data. 

We behandelen geen betalingsgegevens namens onze klanten. Deze worden door myPOS afgehandeld. Meer informatie op mypos.eu. mijnPIN voert bepaalde taken voor myPOS uit in Nederland en België zoals levering van bestellingen en de ondersteuning bij het in gebruik nemen van diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

​Bij het gebruik van onze website laat u gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens maar ook technische gegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is . Dat is afhankelijk van welke diensten u op onze website kiest.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens zoals uw bedrijfsnaam, KVK- en BTW-nummer, vestigingsadres, emailadres en telefoonnummer
 • een curriculum vitae (CV) en een motivatiebrief
 • informatie die u zelf invult in ons contactformulier of naar ons mailt
 • gegevens over uw bestelling
 • technische gegevens zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt:

 • sluiten of wijzigen van overeenkomsten om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • om u te ondersteunen bij het gebruik van de myPOS betaalterminals en diensten. 
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • analyseren van data om onze dienstverlening en website te verbeteren.
 • om met u te communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven en post.
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per chat, per post of telefonisch.

Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij een bevestiging voor uw aanmelding op onze nieuwsbrief via een dubbele opt-in. Dit betekend dat u via uw e-mail eerst moet bevestigen of u daadwerkelijk de mails wilt ontvangen. Afmelding van onze nieuwsbrief is altijd mogelijk via een link in de nieuwsbrief. Na uw afmelding ontvangt u geen informatie meer van ons.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn op zich geen persoonsgegevens. Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen/systemen met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen die aansluiten bij uw interesses. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid hieronder.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo hebben we fysieke beveiligingsmaatregelen zoals hekwerken, camerasystemen en toegangscontroles tot kantoren en winkels. Organisatorisch zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel, en niet langer dan de wettelijke termijn ons voorschrijft. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo rusten er bijvoorbeeld administratieve verplichtingen op ons en dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 17 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en diensten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres en verifiëren we uw identiteit. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren op ons kantoor of winkel(s). Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. We streven ernaar u binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we u daarover.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage van uw gegevens

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Correctie/rectificatierecht van uw gegevens

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. In uw mijnPIN-account kunt u overigens inloggen om uw gegevens in te zien en direct zelf te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met ons via het contactformulier op deze website.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van mijnPIN. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

U kunt ook gegevens die wij van u hebben laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Heights Payments Terminals B.V. staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1636325.

Geen verwerkersovereenkomst met myPOS

Het klopt dat partijen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Nederlandse naam van de EU-regelgeving General Data Protection Regulation) in bepaalde gevallen verplicht zijn een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Dit geldt alleen wanneer zij persoonsgegevens verwerken in opdracht van een andere partij.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst van myPOS met haar merchants valt hier niet onder. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt myPOS niet in opdracht van de merchant en de merchant niet in opdracht van myPOS.

De gegevens die myPOS ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. myPOS is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat u zelf als merchant verantwoordelijk bent voor een veilige en correcte verwerking van de persoonsgegevens en het opstellen van een eigen privacyverklaring. Een verwerkersove​​reenkomst tussen myPOS en u is dan ook niet van toepassing.

myPOS treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omdat myPOS als financiële instelling:

 • bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;
 • bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door myPOS werden verkregen;
 • zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme.
 • zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de merchant en de consumenten.

myPOS account

mijnPIN verwerkt zelf geen betaaltransacties en heeft verder geen inzicht in de afzonderlijke transacties. De betaaltransacties worden door myPOS afgehandeld. Meer informatie kunt u vinden op mypos.eu. mijnPIN voert bepaalde taken voor myPOS uit in Nederland en België zoals levering van bestellingen en de ondersteuning bij het in gebruik nemen van de myPOS-diensten. myPOS heeft o.a. de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 • Het verwerken, doorsturen en opslaan van kaartgegevens door myPOS voldoet aan de PCI DSS standaard. PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Dit is een internationale beveiligingsstandaard, opgesteld door de diverse betaalkaartmaatschappijen. De standaard probeert betaalkaartgegevens te beschermen en zo misbruik van kaartgegevens, en daarmee schade, te voorkomen. Alle systemen, mensen en processen die inzicht hebben of kunnen krijgen in gevoelige gegevens (klantgegevens, transacties etc.) moeten voldoen aan deze regels. Die regels zijn in te delen in technische maatregelen (bijvoorbeeld het ‘dichttimmeren’ van hardware of encryptie), maar ook in organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld het screenen van personeel en het loggen wie toegang heeft tot de serverruimte waar data is opgeslagen.
 • Voor het www.myPOS.eu domein, het myPOS platform en de myPOS data worden eigen servers gebruikt die in een Class A Data Center in Luxemburg staan.
 • Inloggen op het myPOS-account is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) High-grade security Encryption (AES-256, 256 bit keys, gecertificeerd door StartCom Ltd.
 • Voor het inloggen op het myPOS account wordt een two-factor authenticatie gebruikt: er wordt bij het inloggen en bij het uitvoeren van transacties een SMS-code naar het mobiele nummer van de accountbeheerder gestuurd.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken per systeem, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware van Lightspeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

Nieuwsbrieven via MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors Mollie en MultiSafePay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en van MultiSafePay. Mollie en MultiSafePay verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en MultiSafePay hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie en MultiSafePay behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s en MultiSafePay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en MultiSafePay bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek - PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Verzenden en logistiek - DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en Financiële administratie - Yuki

Voor onze facturatie en financiële administratie maken wij gebruik van de diensten van YUKI. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. YUKI is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. YUKI gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen - Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

COOKIEBELEID

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen/systemen met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen die aansluiten bij uw interesses. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

We maken gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw online privacy. Wij willen u zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

ADCROWD RETARGTING

Deze cookies zien welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u advertenties tonen op onze partnersites waar u in geïnteresseerd bent. Zonder deze cookies loopt u persoonlijke aanbiedingen mis. Adcrowd maakt gebruik van cookies om bezoekers van een site te herkennen om deze vervolgens onze advertentie te kunnen laten zien. De cookies worden niet door Adcrowd, maar door Appnexus geplaatst. 

De namen van deze cookies zijn: utma, utmc, utmz, _gac_UA-64990-16

UTMA- slaat het aantal bezoeken (voor elke bezoeker), de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek op
UTMC- Wordt gebruikt om te bepalen wanneer iemand van de site/pagina vertrekt.
UTMZ- registreert of de bezoeker afkomstig was van een zoekmachine (en zo ja, het gebruikte zoekwoord), en registreert een link van de vorige pagina (bijvoorbeeld een bladwijzer).
_gac_ua- Dit is de geanonimiseerde wijze waarop Google onthoud welke bezoeker er op een site komt.

BING

De zoekmachine van MicroSoft genaamd Bing plaatst de volgende cookies: Anon, MSCC, Muid, NAP, SRCHD, SRCHHPGUSR, SRCHUID, SRCHUSR
Via deze cookies kunnen we bijhouden, anoniem zoals verplicht, welke pagina's u heeft bekeken, hoelang u dit heeft gedaan en wanneer u de site heeft verlaten. 

LIGHTSPEED

De leverancier van het webshopplatform van mijnPIN plaatst de volgende cookies:
__unam, __zlcmid, _ga, mp_674189a2dd6ae5f9e031ea4c4a876874_mixpanel

Via deze cookies linken wij Lightspeed aan Google Analytics. We gebruiken hiervoor de volgende Google Analytics cookies: _utma, _utmb, _utmv, _utmz 

TAWK.TO

Tawk.to cookies gebruiken we om met u te kunnen chatten. Zo zien we sneller wie u bent, zijn we in staat oude gesprekken terug te zien en zijn we daarmee nog sneller in staat om u te helpen. De namen van de cookies zijn:__cfduid, __tawkuuid, _ga

SHARETHIS

Sharethis.com verzorgt de social media buttons op de website. De naam van de cookie is: __stid

DOUBLECLICK

DoubleClick is een technologie die end-to-end measurement van verschillende campagnes en kanalen kan realiseren. De cookie die hiervoor wordt geplaatst is: DSID

FACEBOOK

Deze cookie ziet welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen op Facebook. De namen van de cookies zijn: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, sb, wd, xs.
De cookie blijft maximaal 2 jaar bewaard. Facebook deelt geen informatie met derden.

Google Analytics en AdWords

 • mijnPIN heeft een bewerkersovereenkomst met Google
 • de laaste 3 cijfers van uw IP adres worden geanonimiseerd
 • de optie ‘gegevens delen’ wordt niet gebruikt
 • mijnPIN maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics/AdWords cookies.  

_ga – Onderscheiden anonieme gebruikers in Google Analytics
_gat – Request rate in Google Analytics
_gid - Onderscheiden anonieme gebruikers in Google Analytics

YOUTUBE

Cookies geplaatst door YouTube op het moment van kijken van YouTube Video’s. 

APISID, NID, SID, 1P_JAR - Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.
AID, TAID - Deze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
HSID, SSID, APISID en SAPISID - zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube.
SIDCCL: Cookie gezet door YouTube: om een link te kunnen maken naar diverse Google services

DAISYCON

mijnPIN maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen.

Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover.

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles) aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Hebt u nog andere vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via [email protected] of per telefoon via 013-7820990 op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00.

Contactpersoon voor privacyzaken: Anthony Notos